PRAVILA IN POGOJI Broil King NAGRADNE IGRE

1.Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Jakteh d.o.o., Velika Polana 78, 9225 Velika Polana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala od 01.06.2022 do vključno 14.6.2022 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/broilkingslovenija in na držabnem omrežju Instagram na naslovu https://www.instagram.com/broilkingsi/

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom ali Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo v komentar objave zapisali ime žar pripomočka, za katerega menijo, da bi ga nujno potrebovali in všečkali FB stran Broilking Slovenija in sledili Instagram Broilking Slovenija.

Všečkanje Facebook, Instagram strani in komentiranje objave ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. Potek nagradne igre

Žrebanje bo 15.6.2022.  Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 

 

  1. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Med sodelujočimi, bomo izžrebali nagrajenca, ki prejme željen žar pripomoček BROIL KING.

Nagrajenec bo objavljen na Facebooku in Instagramu Broilking Slovenija. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajencev v roku 7 dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook/ Instagram uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v roku 7 delovnih dni po posredovanju sporočila s podatki.
V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.
V primeru, da nagrajenec v 7-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook/ Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

  1. Pravila nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/broilkingslovenija in na Instagramu https://www.instagram.com/broilkingsi/.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Velika Polana, 30.5.2022.